سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن پیربیدختی – دانشجوی کارشناس ارشدتکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر نظام های مختلف کشت بر بانک بذر علف های هرز، از طرح تناوبی در حال اجرا واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، نمونه های بانک بذر جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته شد. تیمار های اعمال شده شامل: یک نظام کاملا اکولوژیک، دو نظام نیمه اکولوژیک و یک نظام رایج (غیر اکولوژیک) بود. نمونه های خاک از دو عمق ۰-۱۵ و ۱۵-۳۰ سانتی متری برداشت شدند. استخراج بذر توسط روش شستشو انجام گرفت. در این تحقیق ۱۴ گونه علف هرز مربوط به ۹ خانواده گیاهی ملاحظه گردید که خرفه و تاج خروس بذور غالب موجود در بانک بذر بودند . بیشترین میزان حضور علف هرز مربوط به تیمار نظام کاملا اکولوژیک کمترین میزان مربوط به تیمار رایج یا همان نظام اکولوژیک بود.