سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

خدیجه نصرالهی – استادیار دانشگاه اصفهان
ساره ثنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

بدون شک رشد و توسعهاقتصادی هرکشور درگرو درست عملکردن بخشها و زیربخشهای مختلف آن کشور است و بخش مالی – اعتباری صادرات به عنوان یکی از بخشهای پشتیبانی کننده صادرات نقش بسزایی درفرایند صادرات غیرنفتی کشور ایفا می کند این بخش با تضمین های صادراتی به کارگیری وسایل پرداخت و اسناد بین المللی یکی از ارکان مهم درتوسعه صادرات کشور ها محسوب میشود لذا بنابه ضرورت وجود نظام مالی – اعتبار یدرجهت تشهیل و تسریع صادرات غیرنفتی کشور دراین ماطلعه سعی شده با تشریح روشهای تامین مالی صادرات به بررسی نقش نظام مالی – اعتباری درتوسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته شود و عملکرد این سیستم مورد ارزیابی قرارگیرد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات دراینتحقیق تحلیل رابطه علیت و استفاده از آزمونهای مانایی همچنین معیارهای تعیین تعداد وقفه بهینه است با به کارگیری روش علیت هیشائو نتایج یبانگر این استکه رابطه علیت بین دو متغیر صادرات و تسهیلات صادراتی دو طرفه است همچنین یک رابطه علیتی دوطرفه بین توسعه صادرات غیرنفتی و اعتبارات اسنادی مشاهده میشود.