سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید میلاد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
ابراهیم فیروزی مجنده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی بر این است که تاثیر ویژگی های نشانه های جمعه مسجد و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را بر خوانایی منظر شهر اردبیل مورد ارزیابی قرار داد. هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر بر نشانه های شهری به منظور تاثیر گذاری بر خوانایی شهر می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع مطالعات موردیبوده و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق مشاهده و استفاده از پرسشنامه می باشد. حجم جامعه نمونه ۳۸۳ نفر می باشد که با استفاده از روش کوکران و بر اساس جمعیت ۴۸۵۱۵۳ نفری شهر اردبیل به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از نظر مردم شهر عامل شکل و فرم نشانه بیشترین تاثیر را در خوانایی منظر شهری داشته و فعالیت های فرهنگی و منظرسازی خاص در مجاورت نشانه ها از اهمیت نسبی کمتری در خوانایی منظر شهراردبیل برخوردار بوده است. در نهایت پیشنهاداتی جهت تقویت نشانه ها و المانهای عناصر شهری با هدف افزایشخوانایی و خاطره انگیزی در ذهن شهروندان ارائه گردیده است.