سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا برادریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی نسبت های کمپوست به لجن و مقادیر کادمیوم بر گیاه خردل ، تیمار های آزمایشی شامل سه سطح کادمیوم (صفر، ۵ و ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم)، سه نسبت کمپوست به لجن ( ۱:۲، ۱:۱ و ۲:۱ ) بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع در سطح کادمیم ۱۰ و کمترین آن در سطح ۵ میلی گرم بر کیلو گرم ، بیشترین تعداد غلاف در سطح کادمیوم ۵ و کمترین آن در سطح ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم، بیشترین شاخه ی جانبی در سطح کادمیوم ۱۰ وکمترین آن در سطح ۵ میلی گرم بر کیلو گرم، بیشترین میزان کلروفیل در سطح کادمیوم صفر و کمترین آن در سطوح و ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم، بیشترین طول ریشه و وزن خشک ریشه در سطح کادمیوم ۱۰ و کمترین آن در سطح صفر و بیشترین وزن خشک اندام هوایی گیاه در سطح صفر و کمترین آن در سطح ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم مشاهده شد. بیشترین تعداد غلاف، شاخه ی جانبی، میزان کلروفیل، طول ریشه و وزن خشک اندام هوایی در نسبت کمپوست به لجن ۱:۲ مشاهده شد. بیشترین وزن خشک ریشه در نسبت کمپوست به لجن ۲:۱ مشاهده شد.