سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین نیک رزم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اکبر نظام دوست – دانشجویکارشناسی ارشد
لیلا سیدلرفاطمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

در این آزمایش تاثیر محلول های غذایی با نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات بر ماندگاری بعد از برداشت دو رقم توت فرنگی درشرایط گلخانهای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با دو رقم با نام هایCamarosa وSelva و شش تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات به صورت ( ۲۵:۷۵،۵۰:۵۰ ، ۷۵:۲۵ و ۰:۱۰۰ ) بود. برای تهیه محلول غذایی از فرمول هوگلند و آرنون استفاده گردید. غلظت نیتروژن در تمامی تیمارها ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و ثابت بود و تنها نسبت های آمونیوم به نیترات اختلاف داشت. مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد انجام گردید و نتایج نشان داد داد که نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات اثر معنی داری در سطح ۵% بر ماندگاری هر دو رقم داشت. بطوریکه بیشترین ماندگاری در رقمCamarosaمربوط به تیمار ۲۵:۷۵ بود و در رقم Selvaبا افزایش مقدار آمونیوم از ۰ به ۷۵ درصد ماندگاری بعد از برداشت کاهش یافت و بیشترین مقدار آن در تیمار ۰:۱۰۰ مشاهده شد