سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق حجارپور – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمن
خلیل الله قیصری – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهوا
عباس هنربخش رئوف – دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنا

چکیده:

در این تحقیق فریت نانوساختار منیزیوم-روی با ترکیب شیمیاییMg0.6Zn0.4Fe2O4به کمک روش سنتز احتراقی گلایسین- نیتراتGNP)تولید گردید. در روش گلایسین-نیترات با حرارتدهی به محلول آبی حاوی نیتراتهای فلزی (به عنوان واکنش دهنده) و گلایسین (به عنوان سوخت)، تجزیه گرمازا رخ داده و پودر ترکیب مورد نظر حاصل میشودپودرهای تولیدی در این پژوهش، در هفت نسبت مولی مختلف گلایسین به نیترات (نسبتG/N در بازهی ۰/۳۷jh0/75به صورت کلوخههایی از ذرات بسیار ریز با قطر چند ده نانومتر تهیه شد. به کمک محاسبات ترمودینامیکی، مقدار گازتولیدی و دمای شعله (آدیاباتیک) در نسبتهای مختلف مولی گلایسین-نیترات تخمین زده شد. مطالعات ریزساختاری برروی پودرها به کمک روش پراشسنجی پرتو ایکسXRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان FESEM),میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) صورت گرفت. رفتار مغناطیسی پودرهای تولیدی نیز به روش مغناطش سنج نمونه مرتعشVSM)ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت سوخت به اکسنده، مقدار گاز تولیدی و دمای آن افزایش مییابد