سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا راسخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محسن شمسی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درکارهای کشاورزی ادوات و ماشین های کشاورزی بیشترین میزان هزینه ها را دارند تصمیم به جایگزین یک ماشین کشاورزی مستعمل با ماشین مشابه نو از جمله موارد مهم درامرمدیریت ماشین های کشاورزی است کشور ایران دارای نرخ تورم بالایی است و این نرخردسالهای مختلف تغییر می کند علاوه براین میزان نرخ بهره نیز درسالهای مخلتف دارای تغییراتی است دربعضی سالها بیشتر از نرخ تورم و دربعضی سالها کمتر از نرخ تورم می باشد به همین جهت می بایست تاثیرات نرخ تورم و بهره را نیز درتعیین عمر اقتصادی تراکتور ها درنظر گرفت درهمین راستا مطالعه ای به منظور تاثیر نرخ واقعی بهره برروی عمر اقتصادی سن جایگزینی تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ دردو سال مختلف ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷ درمزرعه دانشگاه شهیدباهنر کرمان انجام پذیرفت این دوسال از آن جهت مورد مطالعه قرارگرفت که درسال ۱۳۸۳ نرخ بهره از نرخ تورم بیشتر درصورتیکه درسال ۱۳۸۷ نرخ بهره از نرخ تورمکمتر بود باتوجه به قیمت اولیه تراکتورها درهرسال میزان سودسرمایه و استهلاک سالانه و هزینه های سالانه تعمیر و نگهداری برای تراکتورها محاسبه و درتعیین عمر اقتصادی تراکتورها مورد استفاده قرارگرفت