سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرشیدی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،
منصوری منتظری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علفهای هرز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نحوه کاربرد علف کش و نوع علف کش بر جمعیت علف های هرزتاج خروس در مزرعه ذرت و ارایه تیمارمناسبی در این زمینه آزمایشی در تابستان سال ۱۳۸۵ در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر انجام شد. در این آزمایش نوع پاشش علف کش به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح (پاشش به صورت نواری و پاشش به صورت یکنواخت) در نظر گرفته شده است. فاکتور فرعی در این آزمایش شامل وجین دستی، سه علف کش به نام های آترازین ( ۸۰ درصد به میزان یک کیلوگرم در هکتار ، بنتازون ( ۴۸ درصد) به میزان ۰/۷۵کیلو گرم در هکتار و پند یمتالین ( ۳۳ درصد ) به میزان ۱/۵کیلو گرم در هکتار و همچنین ترکیبات دو تایی این علف کش ها بودند . وجین دستی و عدم وجین به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. براساس نتایج حاصله از نظر تعداد و وزن علف هرز تاج خروس وحشی بین پاشش نواری و پاشش سراسری علف کش اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد مشاهده نشد اما اختلاف معنی داری در سطح پنج درصدبین تیمارهای نوع علف کش روی تراکم ووزن علف هرز تاج خروس وجود داشت . بیشترین تراکم و وزن علف هرز در تیمار آترازین قبل از شاهد بدون وجین قرار گرفت، سپس به ترتیب تیمار بنتازون، تیمار پندیمتالین، تیمار آترازین به علاوه بنتازون وتیمار آترازین به علاوه پندیمتالین در سطح آما ری بعدی بودند و کمترین علف هرز در تیمار بنتازون به علاوه پندیمتالین قبل از تیمار وجین دستی واقع شد . کاربرد تلفیقی بنتازون وپندیمتالین سبب کاهش معنی دار وزن خشک و تعداد بوته های تاج خروس در مزرعه ذرت شد در حالیکه بیشترین مقدار اینپارامترها در کاربرد آترازین به تنهایی دیده شد