سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسیروس پاکباز – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
محسن فرضی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید چمران ، اهواز

چکیده:

در تحقی قهای مختلفی که روی مواد مختلف جهت تثبیت خا کها انجام شده عوامل موثر مختلفی ، اعم از نوع کانی، نوع مواد تثبی تکننده، نسبت آب به مواد تثبی تکننده pH آب مصرفی، درصد مواد تثبی تکننده و غیره مورد بررسی قرار کرفته است اما هی چکدام از تحقی قهای انجام شده تمرکزی روی نحوه اختلاط نکرده است به همین دلیل در این تحقیق تاثیر نحوه اختلاط آهک-سیمان روی نوعی خاک که در گروه خانوادهCH قرار م یگیرد به دو روش اختلا طتر و خشک و در زما نهای عمل آوری ۱۴ ، ۷و ۲۸ روز انجام شده است تا تاثیر آن روی تغییرات ضریب نفوذپذیری بررسی شود. نتایجی که در این تحقیق ب هدست آمد کاهش شیب نمودارe-Log k با افزایش درصد آهک-سیمان و کاهش محدوده تغییرات ضریب نفوذپذیری بر اثر افزایش درصد آهک-سیمان بوده است.