سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر اثنی عشری – دانش آموخته کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی، دانشگاه زابل
یحیی حاتمی – کارمندسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان
سمیه نقوی – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه مشهد

چکیده:

نااطمینانی نرخ ارز یکی از عوامل اثرگذارودرعین حال ابعام آمیزبرصادرات محصولات کشاورزی است.با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصادتک محصولی، هدف از این مطالعه حاضربررسی تاثیرنااطمینانی نرخ ارز برصادرات خرما برای دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۸ است. بدین منظورابتداشاخص ناطمینانی رابااستفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی است. بدین منظورابتداشاخص ناطمینانی رابااستفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید.سپس اثرنااطمینانی برارزش صادرات خرمابااستفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این مطالعه، نشان دهنده تاثیرمنفی شاخص نااطمینانی نرخ ارز برارزش صادراتی خرما است که باید به عنوان یک مسیله مهم ازسوی سیاستگذاران اقتصادی موردبررسی قرار گیرد وسیا ستهای مناسب به منظورایجادفضای مناسب ومطمین برای تولید و تجارت اتخاذ گردد.