سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی خسروجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
امیر عابدی – استاد یار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجای
غلام علی فرزی – استادیار، عضو هیأت علمی گروه ممهندسی موادوپلیمر دانشگاه حکیم سبزوار

چکیده:

یکی از محدودیت های اصلی در بکارگیری پلیمرها، بخصوص پلیمرهای گرمانرم مانند پلی اتیلن با چگالی پایین، خواص حرارتی و خزشی ضعیف این مواد م یباشد. در این تحقیق تاثیر نانو ذرات تقویت کننده کربنات کلسیم بر رفتار خزشی وریز ساختار نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی پایین مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بنابراین، نمونه های نانوکامپوزیتی با درصد های مختلف ۰ ۲/۵ ۵ ۷/۵ ۱۰ % به روش تزریق تهیه شد. خواص نانوکامپوزیت پلی اتیلن /کربنات کلسیم با استفاده از پراش اشعه ایکس و آزمایش خزش کششی دردمای محیط و تن شهای مختلف ۵ و ۸مگاپاسکال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس نشان داد که با افزایش نانوذرات کربنا تکلسیم به ماتریس پلی اتیلنی، درصد بلورینگی نانوکامپوزیت ها کاهش م ییابد. همچنین نتایج حاصل از خزش کششی نمونه های نانوکامپوزیتی نشان داد که افزایش نانو ذرات کاهش کرنش خزش و نرخ خزشی را به همراه داشته است و نیز با افزایش تنش اعمالی عمر خزشی کاهش و نرخ خزش و کرنش خزشی افزایش یافت