سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ساسان اطرج – استاد یار، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ای
ناهید احمدی – لیسانس، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایر

چکیده:

در این بررسی، آجر سیلیسی توسط اتصال سل نانو سیلیس با روش سل-ژل تهیه شده، و سپس تاثیر نانوذرات سیلیس و دمای پخت بر روی خواص این بدنههامورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، خواص مکانیکی و فیزیکی، ترکیبات فازی و میکروساختار بدنهها بعد از پخت در دماهای ۱۳۰۰،۱۲۵۰،۱۱۵۰ و ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات سیلیس و دمای پخت تاثیر بسزایی روی خواص آجر دارد. ترکیب فازی نمونههای خام و پخت شده آشکار ساخت که بعد از پخت در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد نانو ذرات سیلیس آمورف میتوانند به فاز کریستوبالیت تبدیل گردند. این فاز تشکیل شده بین ذرات سیلیس میتواند منجربه افزایش استحکام گردد. تصویر ریزساختاری نمونه تشکیل فاز کریستالی کریستوبالیت را به عنوان فاز اتصالی در دما بالای نشان میدهد