سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ادریس حسین زاده – کارشناسی ارشد مهندسیبهداشت محیط
محمدرضا سمرقندی – دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم به
محمدیوسف علیخانی – دکترای میکروبشناسی پزشکی، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
قربان عسگری – دکترای بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم ب

چکیده:

عفونتهای بیمارستانی یکی از مشکلات عدیده در سراسر دنیا بوده و کنترل باکتریها به خصوص در بیمارستانها یک چالش جدی میباشد. لذا در این مطالعه تاثیر سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی بر کینتیک مرگ باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی درشرایط آزمایشگاهی بررسی شد. مواد و روشهای تحقیق: در این مطالعه تجربی از نانوذرات اکسید روی تجاری، در محیط کشت مایع سوسپانسیون تهیه شد و پس از آماده سازی سویههای استاندارد اشریشیا کلای و پسودوموناس آئروژینوزوا از باکتریهای گرم منفی، استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس ا ز باکتریهای گرم مثبت، تاثیر دو غلظت یک و دو برابر غلظت مهار کنندگی رشدMIC)نانوذراتZnOبر کینتیک مرگ باکتریها بررسی و روند مرگ باکتریها با غلظت نیم مک فارلند ۸ ۱۰Cfu/ml در این سوسپانسیون با استفاده ازکینتیک مرگ درجه اول ارزیابی شد.