سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا آب جامه، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
امید مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
کامبیز فرد حیدر، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
پگاه حاجی احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف نانوپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی سیاهدانه، آزمایشی در تابستان ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد ۱۵ و ۳۰ دقیقه) میباشد. نتایج ، اسلامی واحد شهر قدس اجرا گردید. تیمار بررسی شده شامل زمان های مختلف نانوپرایمینگ ( ۰ نشان داد که اثر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه ۱ گرم) از تیمار / ۱۲۴ )، درصد جوانه زنی( ۹۸ %) وزن خشک گیاهچه ( ۲۷ / میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( ۴۶ شاهد به دست آمد. نتایج نهایی این آزمایش حاکی از آن بود که نانوپرایمینگ باعث کاهش کیفیت گیاهچه های تولید شده سیاهدانه گردیده است.