سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یگانه بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین زارعی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی –
محمدهادی پهلوانی –

چکیده:

در این پژوهش هدف، بررسی تاثیر مثبت نانوسیلور به عنوان یک ماده آنتیباکتریال در افزایش عمر گل شاخه بریده میخک بود. محلولهای نگهدارنده شامل غلظتهای نانوسیلور ۵، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ و ۸۰ ppm بود که همه تیمارها در ترکیب با ساکارز ۶% بودند. نتایج نشان داد که همه تیمارهای نانوسیلور در ترکیب با ساکارز عمر گل شاخه بریده میخک وایت لیبریتی را در مقایسه با شاهد افزایش دادند. مشاهدات ما نشان داد تیمار نانوسیلور از رشد میکروارگانیزمها در محلولهای نگهدارنده جلوگیری میکند و همچنین باعث افزایش عمر پس از برداشت گل بریده میخک سفید میشود.