سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه غارتی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج- دانشگاه زنجان،
رضا ضرغامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
محمد اسماعیل امیری – دانشگاه زنجان
کوروش وحدتی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

مهمترین گونه گردو، گردوی ایرانی (Juglans regia L) است. این گونه در بسیاری از کشورها کشت می گردد و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است. روش تکثیر این گونه از طریق بذر و پیوند می باشد و در سالهای اخیر تکثیر از طریق کشت بافت توسعه بیشتری یافته است. مسئله اصلی که با تولید درون شیشه ای مواد بالغ گردو در ارتباط است آلودگیهای قارچی و باکتریایی داخلی است که در مرحله استقرار تک گره های کشت شد وجود دارد. نانوسیلور بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در بین نانو ذرات از خود نشان داده است، به طوری که امروزه مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است . بر این اساس استفاده از نانوسیلور در چهار غلظت (۱۲۵ppm و ۱۰۰ و ۷۵ و ۰ ) و چهار تکرار در زمان مساوی به صورت غوطه وری تک گره ها درقالب طرح کاملاتصادفی انجام شد. در بین غلظت های متفاوت نانوسیلور از نظر کنترل آلودگی باکتریایی داخلی و زنده مانی جوانه های گردو بهترین غلظت ۷۵ppm بود که در سطح ۵% اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها داشت ولی از نظر کنترل آلودگی قارچی اختلاف معنی داری بین غلظت های نانوسیلور و شاهد وجود نداشت.