سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید غفارپورجهرمی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تربیتدبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

استفاده از مواد و مصالح مختلف دربهبود خصوصیات رفتاری قیرهاه همواره مدنظر محققان بسیاری بوده است تا بدین ترتیب بتوانند عم رروسازیهای آسفالتی را افزایش دهند دراین مقاله تاثیر دو نوع اصلاح کننده نوین شامل کربنات کلسیم رسوبی و نانورس با ساخت نمونه هایی به روش تراکمی مارشال مورد کنکاش قرار میگیرد دراین تحقیق از آزمون تجربی مارشال و همچنین دیگر آزمونهای عملکردی متداول چون کشش غیرمستقیم مدول برجهندگی، خزش دینامیکی، و خستگی قطری نیز به منظور مقایسه تاثیر اصلاح کننده ها استفاده می شود این آزمایشها در شرایط دمایی و بارگذاری مختلف انجام شده اند نتایج این تحقیق به وضوح بیانگر تاثیر اصلاح کننده نانورس در بهبود چسبندگی قیر و افزایش پایداریمارشال مقاومت کششی مدول برجهندگی و رفتار خزشی است اما عملکرد مناسبی در رفتار خستگی ندارد.