سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد کریم زاده اصفهانی – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
شاهین گوانجی – دانشگاه آزادخوراسگان
محمدحسن بشارت نژاد –

چکیده:

امروزه اهمیت رعایت نکات بهداشتی و تاثیر گذاری در سلامت و بازدهی مراحل مختلف تولید، برهیچ کس پوشیده نیست. استفاده از فناوریهای جدیداز جمله نانو در بخش کشاورزی رویکرد جدیدی است که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از نقره به عنوان یک ضد میکروب سالهاست کهبه اثبات رسیده است حال به کمک فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است. در این تحقیق اثر نانوذرات نقره بر کنه تارتن دونقطه ای ) Tetranychus urticae بررسی شد و آزمایش زیستسنجی با استفاده از غلظتهای ۲/۵و۱۰و۵۰و۱۰۰و۲۰۰و ۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰ و۴۰۰۰پیپیام از نانوسیلور )نانوذرات نقره به ابعاد ۳۵-۱۸نانومتر، ساخت شرکت نانونصب پارس( و ۸ تکرار برای هر غلظت انجام گردید کا در هار تکرار از ۸ عدد کنه بالغ استفاده شد. آزمایش به دو صورت غوطهوری برگ در محلول نانوسیلور و پاشش مستقیم محلول نانوسیلور انجام شد. داده هابعد از تصحیح با فرمول ابوت به روش تجزیهی پروبیت در محیط R 2.10.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت