سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آذرافزا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد
ابراهیم اضغری کلجاهی – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

دپوهای زباله و یا محل دفن زباله از مهمترین پروژههای ژئوتکنیک زیستمحیطی محسوب میشود. دپوها محلهایی با توانایی بسیار بالا در ایجاد آلودگی در محیط، آبهایزیرزمینی، آبهایسطحی و حتی خاک میباشند، که همیشه موجب نگرانی مردم و مسئولین هستند. این محلها نیازمند کنترل و بازدید ژئوتکنیکی دائمی هستند. یکی از آلودگیهای مهمی که دپوها ایجاد میکنند، آلودهسازی ناشی از حرکت شیرابه و آلوده کردن آبهایزیرزمینی میباشد. در طراحی و مدیریت این سازههای ژئوتکنیکی، کنترل شیرابه، ساختمان دپوها، مسیرهای زهکش طراحی شده برای دپوها،از عوامل مهم بشمار می- آید. کنترل و کاهش نفوذپذیری ساختار دپوها از عوامل زیستمحیطی مهم میباشد. برای کاهش نفوذپذیری در بدنه دپوها از ژئوممبرینها و لایههای رسی و دیگر مواد نفوذناپذیرکننده استفاده میکنند. در این مقاله با بررسی اثرات نمونههای رس افزوده شده بر خاک، در کاهش نفوذپذیری در دپوهای دفن زباله، شهرستان بناب (استان آذربایجان شرقی) ارائه شده است. افزودن ٣ تا ٩ درصد نانوذرات رسی باعث کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری بدنه دپو میگردد، به طوری که مقدار نفوذپذیری خاک از ( فرمول در متن اصلی مقاله) سانتی متر بر ثانیه در شرایط معمولی و از (فرمول در متن اصلی مقاله) سانتی متر بر ثانیه در شرایط اسیدی و از (فرمول در متن اصلی مقاله) سانتی متر بر ثانیه در شرایط آلکالی یا بازیک شیرابه میرسد. بنابراین، با افزودن مواد رسی و نانوذرات رسی کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری بدنه دپو در عبور دادن شیرابه میگردد.