سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسر خرم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
جواد سلاجقه – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ساختمان های نامنظم قسمت اعظمی ازساختمان های موجود درمناطق شهری را تشکیل میدهند این نوع نامنظمی ها ممکن است به دلیل مقیدات موجود درمعماری با نوع کاربرد ساختمان و با مسائل اقتصادی اتفاق بیفتد هدف اصلی این تحقیق ایجاد درک مناسب و بهتر از رفتار لرزه ای ساختمان های نامنظم در ارتفاع می باشد که این هدف با استفاده ازدسته بندی تاثیر نامنظمی جرم درارتفاع دررفتار لرزه ای ساختمان ها دنبال شده است دراین مقاله تحلیله ای انجام شده برروی چهارمدل قاب خمشی فولادی ۱۲و۸و۴و۱۶طبقه انجام گرفته است به منظور بررسی اثرات نامنظمی درارتفاع درنظرگرفته شده است نامنظمی ۱۵۰و۳۰۰درصدی در۵۰و۷۵ درصد ارتفاع سازه انتخاب شد به منظور بررسی مدلها ۴نوع تحلیل استاتیکی معادل دینامیکی طیفی استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی برروی مدلهای انتخاب شده درحالات مختلف نامنظمی انجام گردیده است سپس منحنیهای ظرفیت و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و توزیع تغییر مکان نسبی و برش درطبقات تحت سه حالت تحلیل دیگر مورد بررسی قرارگرفت