سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد خمامی زاده – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رجبی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
زهرا مرادی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
تایماز دادرس – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دانش بیشتر در زمینه شناخت مشخصات سطح ی ماسه می تواند موجب افزایش استحکام و بهبود خواص مکانیکی ، کاهشدر سال های (SEM) مقدار رزین مصرفی و امکان بازیافت مطلوب تر ماسه گردد. استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیاخ یر کمک فراوانی به محق قی ن در زمی نه کشف پیچیدگی های ترکیبات شیمیایی سطوح دانه های ماسه نموده است. در ایننهایی ماسه بعد از شستشو بر PH تحقیق ا ثر پارامترهای مختلف از قبیل نوع اسید، غلظت اسید، زمان تماس اسید با ماسه وماسه بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عملیات اسید شویی تاثیر قابل ADV خواصی مانند استحکام کششی گرم وملاحظه ای بر افزا یش استحکام مخلوط ماسه رز ین دار دارد. همچنین کنترل غلظت اسید و نحوه شستشو تاثیر قابل ملاحظه ایبر استحکام نها ی ی مخلوط دارد . کنترل عمل یات در غلظت های بالاتر اس ید احتمالا به دل یل تشکیل راد یکال های کمپلکسدشوارتر می باشد و در صورت عدم شستشوی کامل منجر به افت بحرانی استحکام مخلوط ماسه و شکنندگی آن می گردد.