سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم جان نثاری لادانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مصطفی رجبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سید کمیل طیبی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

نااطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد، که خود می تواند بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، توزیع درآمد، اشتغال و دیگر متغیرها تأثیرگذار باشد. با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصادها، تکانه ها و تغیییرات قیمت های نفت بوسیله اغلب اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو اقدامات گسترده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیرهای کلان اقتصاد صورت گرفته است. بر طبق شواهد بدست آمده به نظر می رسد حداقل در بلند مدت، علاوه بر آثار مستقیم این افزایش ها و کاهش های قیمت نفت، نااطمینانی حاصل از این تغییرات غیر قابل پیش بینی، اثر منفی و معنی دار بر عملکرد اقتصادی کشورهای وارد کننده و صادر کننده ی نفت داشته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر عدم اطمینان قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان، برای ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت و مالزی به عنوان یک کشور وارد کننده نفت برای دوره ی زمانی فصلی ۲۰۰۹-۱۹۸۰ می باشد. به طور خاص، ارتباط بین نااطمینانی قیمت نفت، رشد اقتصادی، نرخ ارز و تورم با استفاده از الگوی بردار خود توضیحی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره در میانگین ارائه شده بوسیله ی الدر (۱۹۹۵ و ۲۰۰۴)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد نااطمینانی قیمت نفت تأثیرات معکوس بر رشد اقتصادی دو کشور داشته است اگر چه در مالزی معنی دار نیست. همچنین نتایج حاکی از اینست که نااطمینانی قیمت نفت دارای تأثیرات مثبت بر تورم و نرخ ارز واقعی در هر دو کشور است و تنها بر تورم در ایران بی اثر است.