سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرنوش زمانی – کارشناسی ارشد حشره شناسی
جهانشیر شاکرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان.

چکیده:

سوسک چهار نقطه ای حبوبات) Callosobruchus maculates F. ( یکی از مهمترین آفات انباری است که به انواع حبوبات شامل لوبیا ها، نخود، ماش، عدس و غیره خسارت کمی و کیفی می رساند. در این مطالعه تاثیر نوع میزبان روی برخی مشخصه های زیستی این آفت شامل میزنن تخم ریزی، درصد خروج حشرات بالغ، وزن حشرات بالغ خارج شده و طول دوره زندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط دمایی ۲۳۰درجه سلسیوس و رطوبت نسبی۵۶۰درصد انجام شد. بر اساس داده ها بیشترین میاان تخم ریای این حشره روی لوبیا چشم بلبلی پرستو ۱۴۰/۸۰عدد و لوبیا چشم بلبلی کامران ۱۳۴/۶۰ عدد( و کمترین میاان تخمریای روی لوبیا چیتهی سمهین ۵۰/۳۴عهدد( و لوبیها قرمها گلهی ۵۰/۸۰ عدد( صورت گرفت. با توجه به نتایج مشخص شد که با وجود تخم ریای سوسک چهار نقطه ای حبوبات روی لوبیا چیتهی شاد، لوبیا چیتی سمین و لوبیا قرما گلی، هیچ حشره بالغی از این بذور سارج نشد. بیشترین درصد سهروج حشهرات بهالغ در ارقهام لوبیا چشم بلبلی و ماش مشاهده شد.