سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدامیر بدخشان – استاددانشگاه کلگیری کانادا
فرهاد خراشه – استاددانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

کاهش تدریجی کیفیت نفت خام و قوانین محدود کننده زیست محیطی مسائلی هستند که امروزه پالایشگاه های سراسر جهان با آن مواجه اند یکسری تکنولوژی های پالایشگاهی برای استفاده بهینه از این نوع سوخت ها وجود دارد گازسازی این نوع سوخت ها که عبارت است از احتراق جزیی حرارتی خوراک درحضور اکسیژن و بخار درمحفظه گازساز یکی از راه های نوین تبدیل نفت سنگین کوره به گازسنتز استکه از این گاز درفرایندهای پایین دستی بطور گسترده ای استفاده م یشود برای مدلسازی این فرایند از مدل تعادلی ای که بر پایه ثوابت تعادل است استفاده شده است ترکیب مواد گازی تولید شده و ارزش حرارتی آنها مورد مطالعه قرارگرفته است مقادیر بدست آمده با داده های آزمایشگاهی موجود درمراجع مقایسه شده است پس از کسب اطمینان از حصول صحت مدلسازی بصورت پارامتری تاثیر نسبت هم ارزی نسبت هوا / اکسیژن واقعی به هوا/ اکسیژن استوکیومتری برروی برخی عوامل فرایند گازسازی را بررسی شده است.