سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شبان غازانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
بیت اله اقبالی – دانشیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در ژوهش حاضر تحولات ریز ساختاری د رحین وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته در یک نوع فولاد کم کربن میکروآلیاژی در نتیجه اعمال تغییر شکل در منطقه دو فازی مورد بررسی قرار می گیرد. ساختار حاصل از اعمال تغییر شکل با استفاده از میکروسکوپ نوری و پراش پرتو الکترونهای برگشتی (EBSD) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ریز ساختاری با استفاده از (EBSD) نشان داد که در ساختار نهایی فولاد تغییر شکل سافته کسر بلایی از مرزهای فرعی به صورت شبکه وجود دارد و با افزایش نرخ کرنش اعمالی بر کسر مرزهای فرعی افزوده می شود. نتایج همچنین نشان داد که افزایش نرخ کرنش اعمالی باعث افزایش چگالی نابجاییها در درون دانهه ای فریت شده و در نتیجه تبلور مجدد دینامیکی پیوسته از نواحی نزدیک مرزدانه ها به مناط مرکزی فریت نیز کشیده می شود. در نتیجه با افزایش نرخ کرنش اعمالی بر کسر حجمی دانه های تبلور مجدد یافته افزوده شده و اندازه دانه های فریت ریزتر می شوند. در تحقیق حاضر ارتباط بین نرخ کرنش و پارامترهای ریز ساختاری مختلف به دست آمد.