سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ه
علیرضا پیران – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه

چکیده:

اصلاح خاک با استفاده از روش های تثبیت به کمک سیمان پرتلند یکی از رایج ترین وکارامدترین روش های بهبود خصوصیات مکانیکی ودینامیکی خاک ها است. خصوصیات دینامیکی خاک ماسه ای اصلاح شده با سیمان می تواند متاثر از میزان لای موجود در آن باشد که مطالعهچندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در این پژوهش سعی بر مطالعه تاثیر میزان ریزدانه غیرخمیری در خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان شده است. بدین منظور یک سری آزمایش سه محوری سیکلی به روش کنترل تنش بر روی نمونه هایی با مقادیر مختلف لای در سطح کرنش های متوسط تا بزرگ انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که میزان لای دز خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان تاثیرگذار است. با افزایش میزان لای تا مقدار ۳۰ % مدول برشی تغییرات چندانی نسبت به نمونه ماسه ای نداشته در حالی که با افزایشمیزان لای به مقدار ۵۰ % شاهد افزایش مدول برشی هستیم. در نمونه های اصلاح نشده با افزایش میزان لای نسبت میرایی افزایش یافته است. درحالی که در نمونه های اصلاح شده میزان میرایی با توجه به عیار سیمان متفاوت بوده است