سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالباسط کریمی اینچه برون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا موسوی سیدی – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا طباطبایی کلور –

چکیده:

تاثیر میزان سنگین کننده جلوی تراکتور و رطوبت خاک روی مقاومت غلتشی لغزش و بازده کشش تراکتور آروید ۳۵۴ درحین کششی گاوآهن دوخیشه سوار موردبررسی قرارگرفت رطوبت خاک درسه سطح ۲۱-۱۷و۲۶-۲۲و۳۲-۲۷ درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان سنگین کننده روی محور جلوی تراکتور دردو سطح و رطوبت خاک درسه سطح بصورتآزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت لغزش بصورت دستی مورد اندازه گیری قرارگرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای رطوبت و سنگین کننده و اثرمتقابل آنهاتاثیر معنی داری بربازده کششی داشتند و همچنین رطوبت خاک و سنگین کننده برروی مقاومت غلتشی و سنگین کننده برروی درصد لغزش تاثیر معنی داری درسطح احتمال ۵ درصد داشتند بطوریکه با افزایش ۱۲۰کیلوگرمی سنگین کننده روی محور جلوی تراکتور بازده کششی ۱۸ درصد کاهشداشته است