سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مراد موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سعید داداشی –
سیدمحمد موسوی –
حامد حسن زاده –

چکیده:

دراین مطالعه برخی از ویژگیهای فیزیکی دانه ۴ رقم تجاری انار آبان ماهی پوست سفید شهوار و ملس به عنوان تابعی از محتوای رطوبتی محصول در دامنه ۲۵/۷-۵/۳ درصد برپایه وزن خشک مورد ارزیابی قرارگرفت ویژگیهای فیزیکی شام لابعاد محوری میوه مساحت سطح حجم جرم قطر هندسی – کرویت جرممخصوص حقیقی جرم مخصوص توده زاویه لغزش تخلخل و وزن هزاردانه مورد بررسی قراررگفت میانگین طول عرض ضخامت و وزن هزاردانه دررطوبت ۵/۳ درصد بدست آمد دراین تحقیق هسته ۴ رقم انار ذکر شده برای اندازه گیری روغن پروتئین خام کربوهیدات خاکستر و انرژی و عناصر مورد تجزیه قرارگرفت مقادیر میانگین عناصر معدنی Ca ، Cu ، Fe ، K ، Mg ، Mn ، Na ، P ٝ Zn برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم بدست آمد.