سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود زابلستانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سیداحمد طباطبایی فر – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

برای طراحی تجهیزات وماشین های انتقال دهنده، انبارکردن در مخازن مختلف، درجه بندی، خشک کردن و سایرفرآیندهای بادام، تعیین خواص فیزیکی و وابستگی آنها به رطوبت محتوی آن ضروری است . از جمله این خواص فیزیکی، ضریباصطکاک استاتیکی می باشد. مطالعه برروی خواص فیزیکی بادام محدود بوده وتا به حال در مورد ارقام ایرانی بادام تحقیقی انجام نشده است. آزمایش ها برای سه نوع مغز بادام (کاغذی،نیمه سنگی و سنگی ) بر روی دو نوع سطح آهن گالوانیزه و Plexi glass درپنج سطح رطوبتی ( ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ درصد) برپایه وزن خشک وهرکدام با پنج تکرار انجام شد . برای تعیین ضریب اصطکاک استاتیکی μ با استفاده ازدستگاهی که دارای یک صفحه قابل تنظیم برای شیب های مختلف بود استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اصطکاک استاتیکی با افزایش رطوبت افزایش یافته و بر روی سطوح با جنس های مختلف از۰/۳۲۳ تا ۰/۵۹۱ تغییر می یابد . همچنین تاثیر افزایش رطوبت بر روی ضریب اصطکاک استاتیکی بیشتر از نوع مغز بادام است . ضریب اصطکاک استاتیکی رویplexy glass بیشتر از آهن گالوانیزه بدست آمد همچنین با مقایسه نتایج مشخص شد که ضریب اصطکاک استاتیکی مغز بادام سنگی بر روی سطوح با جنس یکسان و در رطوبت های مساوی در مقایسه با دو نوع دیگر بادام کمترین و بر عکس برای مغز بادام کاغذی بیشترین بود