سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدریه محمودی – فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
علی قنبری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه دهقان – فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر علف های هرز ذرت در شرایط مزرعه ای و رقابت چندگونه ای علف‌های‌هرز و ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (۵، ۶، ۷ و ۹ بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل شده (کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل پهن برگ ها و کنترل باریک برگ ها) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه برداری در زمان برداشت انجام شد. علف های هرزبه تفکیک گونه شمارش و وزن خشک و سطح برگ هر گونه اندازه گیری شد. جهت مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون گونه ای و بین‌گونه‌ ای هر گونه، بین شاخص سطح برگ، سطح برگ نسبی و وزن خشک و وزن خشک نسبی، تراکم و تراکم نسبی بعنوان متغییر مستقل و لگاریتم وزن تک بوته و عکس وزن تک بوته هر یک از علف های هرز یا ذرت بعنوان متغیر وابسته توابعی برازش داده شد. نتایج نشان داد که لگاریتم وزن تک بوته و تعداد بوته در متر مربع دارای همبستگی بالایی برای برآورد ضرایب رقابتی هستند. تابع لگاریتم وزن تک بوته نشان داد که علف انگشتی و تاج خروس خوابیده بیشترین اثر افزایشی را بر ذرت و گونه های تاج خروس وحشی، تاجریزی، پیچک، خرفه، سلمه، سوروف، اویارسلام و دم روباهی اثر بازدارنده بر ذرت داشتند. احتمالا اثر مثبت علف های هرز روی ذرت ناشی از بازدارندگی شدید آنها روی علف های‌هرزی بود که اثر بازدارنده ای روی ذرت داشتند.