سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان –
حسین حاتم زاده –

چکیده:

کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی است که نقش عمدهای در تأمین روغن خوراکی انسان دارد . به منظور تعیین بهترین رقم و میزان بذر کلزا و خردل در شرایط دیم خراسان شمالی این آزمایش در سالهای ۸۷-۸۵ به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی د ر۴تکرار به مدت دو سال با دو فاکتور اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم کلزا و خردل روغنی(Bard و ۱ Jewel ،Hyola 401 میزان بذر در پنج سطح ۲ ، ۳/۵ و ۵ و ۶/۵ و ۸ کیلوگرم دره کتار بود نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که اثر رقم بر کلیه صفات و اثر میزان بذر بر عملکرد دانه در سطح ۵% و بر صفات تعداد روز تا رسیدن، تعداد روز تا شروع گلدهی و درصد سبز شدن و استقرار بوته در سطح۱% معنی دار بود . اثرمتقابل رقم و میزان بذر تنها بر صفت درصد سبز شدن و استقرار بوته معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه ارقام نشان داد که رقم خردل روغنی باردوان با عملکرد دانه۶۱۴کیلوگرم در هکتار از ارقام هایولا ۴۰۱ و جول (بترتیب با ۵۳۶ و ۵۰۱ کیلوگرم در هکتار) برتر بود. با توجه به نتایج دادههای دو سالهی آزمایش و شرایط خاص آب و هوایی منطقه، میز ان بذر۶/۵کیلو گرم در هکتار و رقم زودرس بارد وان برای دیمزارهای استان خراسان پیشنهاد میگردد