سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تهران، تهران
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه
آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
فریبرز یوسفوند – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده:

دریچ ههای کشویی ابزارهایی هستند که عمدتا برای کنترل دبی و عمق جریان در کانا لهای آبیاری و ساز ههای هیدرولیکی مورد استفاده قرار م یگیرند. ب هعلت اهمیت عملی دریچه کشویی به عنوان یک سازه کنترل و اندازه گیری، پیش بینی خصوصیات جریان عبوری از زیر این نوع دریچه یکی از مسائل علم هیدرولیک است. در این تحقیق، سه میزان بازشدگی دریچه به اندازه ۲،۳ و ۴ سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفت، در هر حالت با اندازهگیری دبی عبوری از زیر دریچه و عمق آب پشت دریچه و حداقل عمق جریان بعد از عبور از دریچه و قبل از پرش هیدرولیکی، ضریب فشردگی جریان را برای دریچه کشوئی به ازای بازشدگیهای مختلف، از طریق برازش دادههای آزمایشگاهی بدست آورده و با مقدار تئوری آن مقایسه شود نتایج نشان داد که با تغییر مقدار بازشدگی و به ازای نسبتهای ثابت بازشدگی به انرژی ، مقدارCc تغییر کرده و با کاهش بازشدگی مقدار Cc افزایش مییابد.