سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عبیداوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سهراب سنجابی – دانشیاریار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی بروجردنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی محمدنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

نانوکریستال های اسپینل آلومینات منیزیم (MgAl2O4 با استفاده از روش سل ژ ل اصلاح شده سنتز شدند و عملیات کلسیناسیون دردمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت انجام شد در این پژوهش تاثیر نسبت بمولار اسید ستریک به کاتیونهای فلزی برروی اندازه کریستالی و فازهای بدست آمده مورد بررسی قرارگرفت. برای مشخصه یابی این نانوذرات از آنالیزهای ,EDX,SEM FT-IR,XRD استفاده شد آنالیز اشعه ایکس نشان میدهدکه با افزایش میزان اسید سیتریک اندازه کریستالی نانوذرات اسپینل کاهش می یابد بررسی های مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که نانوذرات سنتز شده به این روش بصورت ذرات کروی یکنواخت و اندازه درحدود ۳۰-۱۵ نانومتر تخمین زده شدها ند.