سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رادوان الیاسی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
علی ناصری – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ ایران فاصله مجاز دو ساختمان مجاور هم راH) ٠.٠١H ارتفاع ساختمان کوتاه تر) تعیین کرده است . برای مواردی که فاصله دو سازه ازهم کمتر از موارد آییننامهای بوده و فاصله توصیه شده رعایت نشده است نیز میتوان از میراگر ویسکوالاستیک باپارامترهای بهینه پیشنهادی جهت مقاومسازی دو سازه و کمکردن پاسخ لرزهای همچنین کمکردن و از بین بردن اثرات ضربه استفاده کرد. این نتیجهایست که با انجام تحلیلهای ذکر شده برای فاصله که میراگر حتی در فاصله کمتر از فاصله مجاز آیین نامه (نصف فاصله مجاز آیین نامه) پاسخ دو سازه را کاهش داده یطوریکه اثرات ضربه بهکلی ازبین رفته و ایمنی دو سازه مجاورهم تامین میشود٠.٠٠۵H بدست آمده است. نتایج تحلیل ۹ حالت مدلسازی تحت ۱۰ رکورد نشان داد که میراگر حتی در فاصله کمتر از فاصله مجاز آیین نامه (نصف فاصله مجاز آیین نامه) پاسخ دو سازه را کاهش داده یطوریکه اثرات ضربه بهکلی از بین رفته و ایمنی دو سازه مجاورهم تامین میشود