سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علیزاده گلستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
احسان نیک منش –

چکیده:

از مهمترین عوامل قابل بحث و بررسی دربسیاری از آبهای مورد مصرف میزان سختی آب و چگونگی کاهش آن است از جمله روشهای کاهش این عامل فرایند ترسیب شیمیایی با استفاده از آهک با غلظت های ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰ میلی گرم برلیتر و کربنات سدیم سودا با غلظت های ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ میلی گرم برلیتر بطورجداگانه درکنار میدان مغناطیسی با شدت های ۰و۲۰۰۰و۳۵۰۰و۵۰۰۰ گوس می باشد نتایج آزمایشات انجام گرفته درون یک سیستم ناپیوسته نشان دادند که میدان مغناطیسی با حداکثر شدت درکنار فرایند ترسیب شیمیایی درحذف سختی و کاهش مواد شیمیایی مورد استفاده درترسیب شیمیایی موثر میب اشد به گونه ای که با استفاده از آهک و سودا به ترتیب با غلظت های ۳۰۰(mg/litو۲۰۰(mg/lit بادورسریع۲۵۰rpm به مدت ۲ دقیقه دورآهسته ۳۰rpm به مدت ۴min و زمان ته نشینی ۳۰دقیقه دردستگاه جارتست درحضور میدان مغناطیسی با شدت ۵۰۰۰ گوس درتمامی مراحل جار تست به جز مرحله ته نشینی برای هردوماده حذف سختی به ۷۴و۵۵درصد می باشد درصورتیکه درعدم حضور میدان مغناطیسی به ۵۸ و ۴۶ درصد حذف سختی میتوان دست یافت