سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا ملکی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
وحیدرضا صفاری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

میدان مغناطیسی یک عامل گریز ناپذیر برای گیاهانی است که در زمین می رویند. با این وجود اثر آن بر رشد گیاهان بسیار ناشناخته مانده است. در کشاورزی از تیمار های مغناطیسی و الکترو مغناطیسی در جهت بهبود جوانه زنی بذور و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی استفاده شده است. در پژوهش حاضر یک دستگاه تولید میدان الکترومغناطیسی برای اعمال نیروی مغناطیس بر روی بذر به منظور افزایش سرعت جوانه زنی طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت. دستگاه شامل دو بوبین، دو عدد هسته کشویی و منبع ولتاژ ۲۴/۲۲۰ ولت بود. در این آزمایش ۴ تیمار شدت میدان مغناطیسی (µT ١٠٠٫۴٠٠٫٨٠٠ و ۱۵) در پریودهای زمانی (٣٠٫۶٠٫١٢٠٫٢۴٠ دقیقه) روی بذرهای آهار اعمال شد. آزمایش ها در سه تکراربرای هر تیمار انجام گرفت و به ازای هر دسته با میدان های مختلف در یک دوره زمانی مشخص شاهد با سه تکرار در نظر گرفته شد. فاکتورهای در صد وسرعت جوانه زنی بذرها اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان دادند بذرهایی که تحت میدان مغناطیسی قرار گرفتند. سریعتر از شاهد جوانه زده و درصد جوانه زنی بذرهای تیمار شده بیشتر از مقدار مشابه برای شاهد بود. بهترین میانگین ها برای درصد جوانه زنی مربوط به شدت میدانهای ۱۵و۴۰۰ میکروتسلا ، سرعت جوانه زنی مربوط به شدت میدان ۱۵ میکرو تسلا و فاصله های زمانی ۱۲۰ و ۲۴۰ دقیقه قرار گیری در میدان مغناطیسی بود. اثرات مثبت میدان مغناطیسی با نتایج بدست آمده به اثبات رسید.