سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مطهره مهدوی تیکدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلندنظر – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا مطلبی آذر – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جابر پناهنده – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر مکمل های غذایی در بستر کشت بر عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ خوراکی صدفی فلوریدا، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این مطالعه بستر کشت کاه و کلش به همراه سه نسبت از سه نوع مکمل غذایی شامل پودر سویا (۲۰/۵ و ۵ و ۷/۵ درصد بستر کشت تر)، پودر یونجه ( ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ درصد بستر کشت تر) و ورمی کمپوست (۲/۵ و ۵ و ۷/۵ درصد بستر کشت تر) به همراه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که مکمل های غذایی بر عملکرد و کارایی بیولوژیکی در سطح احتمال ۵ % اثر معنی داری دارد. عملکرد کل و کارآیی ظرفیت بیولوژیکی در بستر کشت حاوی مکمل غذایی پودر سویا (نسبت ۲/۵ درصد) نسبت به سایر مکمل ها بیشتر بود. در حالیکه ماده خشک در بستر کشت حاوی ورمی کمپوست ( ۵ درصد) بیشتر از سایر مکمل ها بود.