سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده محبوبه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
شاهین اقبال سعید – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل بیوتین بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون گوساله های تازه متولد شده هلشتاین اجرا شد. بدین منظور از ۱۹ راس گوساله ماده با میانگین سن ۱٫۸±۲۷٫۸ روز و میانگین وزن kg 5.2±۴۱٫۹۵ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و با تکرارهای نامساوی به مدت ۷۰ روز استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل: تیمار حاوی مکمل بیوتین و تیمار شاهد بودند. بدین منظور بیوتین به میزان ۱۰mg در روز به صورت سرک بر روی جیره اضافه شد. در روز آخر آزمایش از ۶ راس گوساله مربوط به هر تیمار به صورت تصادفی از سیاهرگ وداج گردنی خونگیری و به آزمایشگاه منتقل شد . تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS، نشان داد که سطوح گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، تری گلیسرید و کلسترول تام سرم خون در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشتند (۰٫۰۵>P). به نظر میرسد که استفاده از سطوح بالاتر مکمل بیوتین بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون موثرتر خواهد بود.