سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده محبوبه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیاران گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
غلامرضا قلمکاری –
شاهین اقبال سعید –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل اسید فولیک بر عملکرد گوساله های تازه متولد شده بر روی ۱۸ گوساله ماده هلشتاین در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و ۹ تکرار برای هر تیمار در شرکت کشاورزی و دامپروری بنیاد واقع در ۳۵ کیلومتری یاسوج انجام شد. تیمار های مورد آزمایش شامل: تیمار شاهد و تیمار دریافت کننده ۲۰ میلی گرم مکمل اسید فولیک۲ بار در روز بودند. بدین منظور میزان مصرف خوراک هر دو هفته یکبار، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن هر ۳۵ روز یکبار اندازه گیری شد. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SASنشان داد که تیمار دریافت کننده مکمل اسید فولیک در کل دوره آزمایش نسبت به تیمار شاهد مصرف خوراک، وزن بدن واضافه وزن روزانه را افزایش نداد ولی ضریب تبدیل غذایی را کاهش داده است(۰۵/۰> P).