سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده محبوبه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
شاهین اقبال سعید – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل اسید فولیک بر فراسنجههای هماتولوژی خون گوسالههای تازه متولد شده هلشتاین اجرا شد. بدین منظور از ۱۸ راس گوساله ماده با میانگین سن ۲٫۴۸±۱۹٫۹۵ روز و میانگین وزن kg 4.35±۴۱٫۴ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و ۹ تکرار برای هر تیمار، به مدت ۷۰ روز استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل: تیمار حاوی مکمل اسید فولیک و گروه شاهد بودند. بدین منظور اسید فولیک به میزان ۲۰mg دو بار در روز به صورت سرک بر روی جیره اضافه شد. در روز آخر آزمایش از ۶ راس گوساله مربوط به هر تیمار به صورت تصادفی از سیاهرگ وداج گردنی خونگیری شد و در داخل لوله های حاوی ماده ضد انعقاد خون ریخته و به آزمایشگاه منتقل شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS، نشان داد که مکمل اسید فولیک شمار گلبول های قرمز، پلاکت ها، هموگلوبین، هماتوکریت را به طور معنی داری افزایش داد (۰٫۰۵>P)، اما بر گلبول های سفید اثری نداشت (۰٫۰۵<P). به نظر میرسد افزایش سطوح مصرفی مکمل اسید فولیک بر فراسنجههای هماتولوژی خون تاثیر بیشتری داشت.