سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو قهقهایی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی
اکرم کارفرما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم ،گروه

چکیده:

تجمع پروتئین از طریق دو مکانیسم order (فیبریل های آمیلوئیدی) و dis order (آمورف) توسعه می‌یابد. تحت شرایط استرس دمایی، pH و… پروتئین ها کنفورماسیون غیر طبیعی پیدا می کنند که منجر به تجمع یا aggregation می‌شود. چاپرون ها خانواده ای از پروتئین‌ها هستند که باعث تا خوردن و یا فولدینگ مجدد می‌گردند. آرژنین و گلایسین ترکیباتی با وزن مولکولی کم است که به پلیمر تبدیل نمی شود و به وسیله‌ی تضعیف کردن اندرکنش های درون مولکولی هیدرو فوبیک بین حد واسط‌های آنفلد شده و یا ناقص فولد شده که مسئول روند تجمع هستند عمل می کنند. در این مطالعه ما کینتیک تشکیل تجمعات پروتئین های مختلف را در حضور و عدم حضور چاپرون بتا کازئین و مولکول‌های کوچک آرژنین و گلایسین توسط روش‌های اسپکتروسکوپی جذب نور مرئی و اسپکتروسکوپی فلئورسانس ذاتی مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم. در همه پروتئین های هدف، بتا کازئین در غیاب مولکول‌های کوچک از تجمع جلوگیری می‌کند. آرژنین وگلایسین تاثیر متفاوتی در جلوگیری از تجمع دارند به طوری که آرژنین سرعت تجمع را کاهش ولی گلایسین تسریع کننده تجمع است. عملکرد چاپرونی بتاکازئین در حضور آرژنین وگلایسین در پروتئین‌ها با سایز مختلف متفاوت است. در انسولین که پروتئین کوچکی است بتاکازئین عملکرد چاپرونی بهتری در عدم حضور مولکول‌های کوچک دارند در حالی‌که در اووترانسفرین با سایز بزرگتر، آرژنین و گلایسین قدرت چاپرونی بتا کازئین را افزایش می‌دهند.