بررسی فرضیه ۴: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو تک متغیره و در سطح معنا داری مشخص، نشان می دهد فرضیه چهارم این تحقیق مبنی بر تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی، تایید شده و از نظر پاسخگویان ( دانشجویان)، مولفه های پشتیبانی در سیستم یادگیری الکترونیکی، موثر است. این نتایج در جدول ۸ ارائه شده است. 

همچنین با استفاده از آزمون t، می توان چنین استنباط نمود که بین نظرات دانشجویان مذکر و مونث در مورد تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود نداشته و هر دو جنس به تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی اشاره نموده اند.

از سویی تجزیه و تحلیل واریانس نشان می دهد بین نظرات افراد با مقاطع تحصیلی مختلف در مورد تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی،تفاوت معناداری وجود ندارد. این دو نتیجه در جدول ۹ بیان شده است.

ارزیابی همزمان چهار فرضیه نشان می دهد از نظر دانشجویان هر چهار مولفه یاد شده در یادگیری الکترونیکی نقش داشته و موثر است. اما میزان موثر بودن آن ها به ترتیب بدین صورت می باشد: مشخصه های استاد (۴۱/۲ درصد)، پشنیبانی (۲۶/۹ درصد)، فناوری (۱۸/۸ درصد) و مشخصه های دانشجو (۹/۷ درصد)؛ که در این میان همان طور که نتایج نشان می دهد مشخصه های استاد بیشنرین نقش و مشخصه های دانشجو کمترین نقش را داراست.