سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسنی – کارشناس ارشد سازه
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه نیکبخت زاهدان

چکیده:

تاثیر مولفه قائم زلزله درطراحی لرزه ای تاسالهای اخیر کوچک درنظر گرفته می شد و تصور می شد که مولفه های قائم زلزله خیلی کوچکتر ازمولفه ی افقی زلزله است ولی مشاهده رکوردهای حرکت قوی زمین بررسی رکوردهای زلزله های گذشتهگزارش اثراتمخرب آن و مشکلات و مسائلی کهدرطراحی سازه ها بوجود می آمد بیانگر این بود که درمواردی علاوه براثر مولفه افقی باید اثرمولفه قائمی نیز دیده شود دراین مقاله تاثیر مولفه افقی H و تاثیر ترکیب مولفه افقی و قائم HV روی برخی مقادیر پاسخ ۶ نمونه قاب بتن مسلح ۳و۷و۱۲ طبقه با دوتیپ دهانه a عرض دهانه ۳و۵ متر و دهانه bعرض دهاانه ۵و۷ متر مورد بررسی قرارگرفته و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی با استفاده از۳نگاشت زلزله حوزهنزدیک انجام شده است و درمورد کلیه قابها تاثیر مولفه قائم زلزله برروی منحنی نیروهای محوری ستونهای کناری و میانی جابجایی حداکثر جانبی طبقات مختلف و تغییر مکان قائم وسط تیرها درطبقات مختلف موردب ررسی قرارگرفته است.