سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد ملک زادگان – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی زاغری – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
علی محبوبی قرخلو – کارشناس ارشد مدیریت دامپروری سازمان جهاد کشاورزی استان قم –

چکیده:

این آزمای در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج جهت بررسی تاثیر افزودن یک مولتیآنزیم حاوی آنزیم فیتاز بر کاه فسفر فضولات در جوجههای گوشتی صورت پذیرفت. برای انجام این آزمای از تعداد ۱۶۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر که از طریق سرعت رشد بال تعیین جنسیت شدند، استفاده شد. در این آزمای از جیره هایی که دارای سطوح افزایشی فسفر قابل دسترس بودند به میزان چهار سطح استفاده شد. بالاترین سطح فسفر معادل میزان توصیه شده توسط کاتالوگ پرورش سویه راس ۳۰۸ بود. همچنین چهار سطح آنزیم نیز به جیرهای که دارای کمترین سطح فسفر قابل دسترس بود اضافه گردید. هر یک از این تیمارها شامل ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۵ مشاهده بود. با افزای سطوح فسفر قابل دسترس در جیرهها میزان فسفر دفعی و نیز میزان رشد جوجهها به طور معنیداری افزای یافت با افزودن سطوح افزایشی آنزیم به جیرهای که دارای کمترین سطح فسفر قابل دسترس بود میزان فسفر دفعی به محیط به طور معنیداری کاه یافت و وزن جوجهها نیز به طور معنیداری افزای یافت نتای به دست آمده حاکی از آن است که افزودن آنزیم به جیره دارای کمبود فسفر قابل دسترس، باع آزادسازی فسفر غیر قابل دسترس برای پرندگان گشته و در نتیجه باع کاه فسفر دفعی به محیط زیست میشود.