سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان
مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایران

چکیده:

در بررسی کنون، تلاشی برای یافتن تاثیر موقعیت تر کخوردگی از انتهای آزاد تا انتهای ثابت، میزان رشد ترک خوردگی در طول ارتعاش تیر طر های انجام شده است. در فرکانس ۶۰ ,۸۰,۱۰۰,۱۲۰ هرتز، مقدارD و F,B,V مشاهده شده اند و ثبت شده اند. طول نمونه ها در کار آزمایشگاهیmm400ثابت نگه داشته شد هاند. ترک خوردگ یها به طور مصنوعی در ۱۵و۱۲۳و۸۰و۱۰۰mm از انتهای آزاد چهار نمونه به طور نسبی ایجاد شد هاند یک مدل ریاضی با استفاده از بررسی ابعادی برای یافتن مقدار نرخ رشد تر کخوردگی در طول ارتعاشی تیرک طر های گسترش یافته است مقادیر محاسبه شدهG برای مشاهده میزان رشد ترک خوردگی در طول تیر برای نمون ههای متفاوت با موقعیت تر کخوردگی متفاوت طراحی شده است. طرح ها برای یافتن تاثیر موقعیت ترک خوردگی در هر فرکانس برای تعیین میزان رشد ترک خوردگی در طول ارتعاش تیر طره ای مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته اند