سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
حمید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده:

موجشکن های شناور برای حفاظت بیشتر از سازه در برابر نیروی موج استفاده، و جدا از سازه قرار داده می شوند. در این صورت موجشکن در واکنش بیشتری با موج قرار می گیرد که این باعث کمتر شدن عمر مفید آن می شود. زمانیکه موجشکن به سازه اصلی متصل باشد (جزئی از سازه باشد) در اینصورت تاثیر و کارایی موجشکن بیشتر می گردد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی، تاثیر موجشکن در جابجایی سازه های شناور بطوری که قسمتی از سازه با اتصال مفصلی نقش موجشکن را ایفا می کند مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج آزمایشگاهی با بکارگیری نرم افزار SAP اعتبار سنجی شد. بدین منظور ابتدا محیط آب و شرایط آزمایشگاهی یا استفاده از تکنیکی در SAP شبیه سازی گشت. سازه شناور و موجشکن در این محیط مدل شده و تغییر مکان و پاسخ های هیدرودینامیکی آن تحت نیروی موج بدستآمد که با نتایج آزمایشگاهی تطبیق قابل قبولی دارد.