سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا جوانقلیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
آذین نجف آبادی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر مواد ضد تعرق برمحتوای کلروفیل سویا ویلیامز تحت شرایط ابیاری محدود آزمایشی در سال ۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت تیمارها عبارت بودند از کائولین ۶% ، کیتوسان ۰٫۱% و روغن کرچک ۱% و اب مغناطیسی و تیمار شاهد، این مواد ۶۰ روز پس از کاشت و در زمان تشکیل دانه برروی برگ ها محلول پاشی شدند بعد از مصرف مواد ضد تعرق فواصل آبیاری از ۱۰ روز به ۲۰ روز اضافه شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که این مواد به جز تیمارآب مغناطیسی موجب افزایش مقدار کلروفیل a و کلروفیل کل شدند و اختلاف حاصل در سطح احتمال ۱% از نظر آماری معنی دار بود.