سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی رستگار – کارشناس ارشد عمران – سازه، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن تدین – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریدون رضایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این مقاله، نتایج بررسی آزمایشگاهی بر روی اثر حباب زا در جذب و نفوذ آب و یون کلرید در بتن ارائه میشود. به این منظور، نمونه ها با ۴ درصد هوای عمدی و دو نسبت آب به سیمان، ساخته شد. در سنین مختلف آزمایشهای مقاومت فشاری، جذب آب حجمی، جذب آب مویینه، نفوذ آب تحت فشار، مقاومت و یژه الکتریکی، پروفیل یون کلرید و ضریب انتشار کلرید بتن انجام شد. بطور کلی مشاهده میشود با افزایش درصد هوای عمدی طرح، از مقدار مقاومت فشاری کاسته میشود و جذب آب و نفوذ پذیری بتن افزایش یافته و دوام بتن کاهش می یابد. سوالات تحقیق: در این تحقیق، عملکرد مواد حباب زا در خصوصیات مکانیکی و دوامی بتن، با اضافه کردن درصد های مشخصی از حباب هوای عمدی، مورد بررسی قرار گرفته است.