سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
امیرحسین محوی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از چالشهای جدی جهت پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین کاهش قابلیت دسترسی آنها در گیاهان می باشد این پژوهش جهت بررسی نقش ترکیبات شیمیایی فسفات آمونیوم، سیترات آمونیوم و EDTA برقابلیت دسترسی سرب وکادمیم خاک درگیاهان بومی استان مازندران انجام گردیده است. بذر گیاهان گاوپنبه تاج خروس و ذرت درخاکهای آلوده به نیترات سرب و کادمیم کاشته شد برداشت گیاهان درقبل از گلدهی ۸۰ روز بعد از کاشت انجام شد آنالیز سرب و کادمیم در نمونه های خاک و گیاه به کمک دستگاه جذب اتمی Perkin-Elmer آزمایشگاه آنالیز دانشگاه تهران تعیین گردید. بیشینه غلظت سرب و کادمیم ۶۸۶/۵ و ۶۶ میلی گرم برکیلوگرم به ترتیب در ذرت و تاج خروس وجود داشته که به تیمارهای حاوی EDTA مربوط بوده است کمینه سرب وکادمیم ۱۵ و ۵/۵ درگاوپنبه وجود داشته که به تیمارهای دارای فسفات آمونیوم مربوط می باشد با توجه به میزان جذب قابل توجه سرب وکادمیم موجود در خاک توسط گیاهان غیرخوراکی مورد مطالعه تاج خروش وحشی و گاو پنبه و وجود غلظت های پایین فلزات سنگین درخاکهای اطراف مناطق صنعتی استانهای سرسبز شمال کشور استفاده از تکنولوژی گیاه پالایی گامی بسیار اساسی در راستای حفظ محیط زیست و تامین و ارتقای سلامت درجامعه خواهدبود.