سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر رحیمی – استادیار گروه زراعت دانشگاه ولی عصر رفسنجان،
ابوطالب درینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مناطق با ارتفاعات مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی هندوانه ابوجهل تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار (نواحی مختلف جنوب کرمان شامل جیرفت، کهنوج و قلعه گنج ) در ۱۰تکرار انجام شد. نتایج نشان داد شهرستان جیرفت از لحاظ عملکرد رویشی صفات وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک میوه و وزن خشک کل گیاه نسبت به صفات رویشی گیاهان در دو منطقه دیگر برتری معنی داری داشت. از لحاظ وجود مواد موثره در میوه این گیاه در سه منطقه هیچ تفاوتی مشاهده نشد. در مجموع از لحاظ عملکرد رویشی منطقه جیرفت از لحاظ آب و هوا و اختلاف ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی و بافت خاک به طور قابل ملاحظه ای بر نواحی کهنوج و قلعه گنج در ارتباط با عملکرد اندامهای هوایی هندوانه ابوجهل برتری داشت. میزان ماده موثره تحت تاثیر منطقه قرار نگرفت و در هر سه منطقه یکسان بود.